SIQ®
Den Spirituelle Intelligens 
Viden om Hjerte Hjerne og Højere bevidsthed

 

      Et nyorienterende koncept skabt af Merete Gundersen
præsenteres hermed i sin udbyggede form.


Konceptet baserer sig på, at gennem den menneskelige bevidstheds store iboende potentiale udvikles den Spirituelle Intelligens som en ekstra dimension til fuld forståelse og udnyttelse af, at 

ALT hvad vi er - er resultatet af at tanken er skabende 
- i fortid, nutid og fremtid.

En hurtig film- intro til begrebet SIQ
HER

Den Spirituelle Intelligens er viden om Hjerte, Hjerne og Højere bevidstheds udvikling. SIQ®- er den Intelligens der forbinder os med sjælen og ånden i os.
Det er også den energi der via visualisering og meditation træner vores evne til at danne indre billedstrømme der viser os retningen i og for vores liv.

Den søges kortlagt ved en kombination af sind og psyke via hjernens mange aktiviteter og gennem neuronernes virke i hjernen. Der bliver lagt særlig vægt på den spirituelle dimensions betydning for udviklingen af den menneskelige psyke og intelligens. SIQ®- er den Intelligens der forbinder os med sjælen og ånden i os.


SIQ® er hjernens evne til at bruge en større del af dens kapacitet.
 Det er hjernens evne til at komme i kontakt med Guddommelig visdom og dens evne til at være i kontakt og harmoni med menneskets iboende sjæl og ånds aspekt.

SIQ® er kærlighed visdom og bevægelse.
af Merete Gundersen


Ti vigtige faktorer, der sker med os, når man åbner for sin  spiritualitet


LYT HER
SIQ®-Den Spirituelle Intelligens®  


På denne side kan du indhente oplysninger om SIQ®-Den Spirituelle Intelligens. Det er viden om de tre H`er, Hjerte Hjerne og Højere Bevidsthed.    • Hvad er den spirituelle intelligens
    • Er det et center i hjernen
    • Hvad kan det bruges til
    • Findes det i alle hjerner
    • Findes der forskning i SIQ®


Den spirituelle Intelligens søges kortlagt i en kombination imellem  sind og psyke via hjernens mange aktiviteter og gennem neuronernes virke i hjernen.
Her kan du teste din spiritualitet


TEST DIN SPIRITUALITET 


Du kan læse mere i bøgerne: Det Spirituelle Menneske bind 1-4

Forlag Livskilden


Hvem introducerede de mange intelligenser

 Merete Gundersen
Copyright ©


Psykologen og professor ved Harvaed Universety USA, Howard Gardner lancerede i firserne begrebet de syv intelligenser.
Senere føjede han 1 intelligens mere til.
Dette blev til teorien om de otte intelligenser, som altså alene er Howard Gardners fortjeneste.

I halvfemserne skrev Donah Zohar & Ian Marshall bogen - Spirituel Intelligens, SQ.
Bogen omhandler deres fælles forskning.
Deres forskning i hjernen peger på at vi har et "gudspunkt" som kan aktiveres og at gudspunktets oplevelser kan være vores åndelige oplevelser.

David Golemann har beskrevet begrebet følelsernes intelligens.

Hvis man ønsker grundlæggende viden om Følelserne og hjernen er den danske forsker Anders Gades  bog,nyttig viden - Hjerneprocesser, Kognition og Neurovidenskab. Frydenlund, 1997.

Jeg har nu i Danmark lanceret begrebet SIQ®-Den Spirituelle Intelligens. 

Arbejdet består i at dagligøre hvad det vil sige at være spirituel og at pege på at vi alle er spirituelle individer. Spiritualitet er en evne vi alle har iboende som en prædisponeret egenskab i hjernen som kan aktiveres i alle mennesker. Den vil blive aktiveret i alle mennesker på et givent tidspunkt i evolutionen.

At kunne bruge sin SIQ® giver udvidet evner, og udvidet sansning. SIQ® kobler alle de begreber vi almindeligvis kalder for okkulte egenskaber sammen og kalder dem i stedet for udvidet sansning og tillægger dem stor værdi i den menneskelige udvikling imod næstekærlighed.

Der forskes i hvor og hvordan den spirituelle intelligens er aktiv i mennesket.

SIQ® - Den Spirituelle Intelligens kortlægges via

 • Undervisning
 • Tests 
 • Afsteminger
 • Undersøgelser 
 • Spørgeskemaer

Disse forskningsundersøgelser peger på at ved at aktivere den spirituelle intelligens er det snarere reglen end undtagelsen der afgør om et menneske får spirituelle oplevelser.

Arbejdet består i at beskrive og kortlægge hvordan vi kan udnytte disse evner og hvad vi kan gøre for at komme i kontakt med Den Spirituelle Intelligens.


Dette gøres igennem

 • Bevidst tankekraft
 • Meditation
 • Visualisering
 • Bøn


Igennem disse aktiviteter skærpes det visuelle syn. Man er aktivt med til at udvikle sit medfødte intelligente spektrum som også indeholder den spirituelle intelligens.

Det langsigtede mål og store udfordring for teorierne, tankerne og visionerne for SIQ®  - Den Spirituelle Intelligens vil i fremtiden være at få fremlagt en samlet forståelse af sammenhængen indenfor flere forskningsenheder, som enkelt forskning og som tværfagligt forskning.

 


Dette kan gøres via forskning i

 

 • Psykospirituel psykologi
 • Psykospirituel biologi
 • Psykospirituel neurologi
 • Psykospirituel Teologi


For at accepten kan nås og for at være i stand til at forstå alle de psykospirituelle processer og  de vekselvirkninger der sker mellem krop, sind og ånd, på det psykospirituelle niveau, er vi henvist til at gå den traditionelle forskningsvej.
 
Her på siderne forefindes flere
spørgeskemaer hvor den spirituelle intelligens kan testes.Test din sensitivitet her

SENSITIVITETS TEST

 


Hvad består SIQ®-Den Spirituelle Intelligens af

 Merete Gundersen
Copyright ©

 

 

IQ - Matematisk Logisk Intelligens


PQ - Psykologiske Intelligens


EQ - Følelsernes Intelligens


SQ – Guddommelige/Spirituelle Kreative Intelligens

  

IQ - er alle de kendte og herskende teorier om matematisk og logisk intelligens, som skal trænes og bruges som grundlag for at lære allerede eksisterende viden og som tillige skal bruges til at træne mennesker til at lære den evne der hedder indlæring. At lærer at lære, er her hovedsagen, og her  bruges fortrinsvist den fotografiske hjernes kapacitet.  

Man kan også kalde det at bruge sit kopistiske sind, da det er gennem denne type udenadslære at du genfortæller andres historie. Dette er den gængse opfattelse af indlæring, hvor du ikke selv skal skabe nye tanker, men alene bruge og tilegne dig den viden der i forvejen er tilgængelig.

 

I det kopistiske sind findes der ikke nogen nytænkning, men det er vigtigt at man ikke af den grund underkender denne form for indlæring. Det kopistiske sinds hjerne kapacitet udvikles både sprogligt og matematisk.

Indlæringen er en væsentlig del af det at kunne håndtere livet i et højteknologisk samfund som det moderne samfund, i de kommende mange hundrede år.


 

Mange mennesker der er født med en meget høj spirituel intelligens, har utroligt svært ved at bruge eller træne denne evne fordi det for dem ikke er særligt interessant ikke at være skabende i tankestrømmene. Derfor har de det ofte svært i en almindelig folkeskole, da meget eller en stor del af undervisningen foregår via denne type indlæring. Den kopistiske hjerne er selvaktiverende som en prædisposition i hjernen som ligger indkodet i DNA. Det gør den fordi denne evne er et af vores helt store overlevelsesmekanismer som menneske rase på planeten Jorden.


 

PQ - er evnen til at vide noget om sin egen sjæl udvikling men også det at vide noget om hvad der sker i andre mennesker, at turde mærke og føle andre mennesker ubalancer på en god og kærlig måde. Ved at træne den psykologiske intelligens lærer man at acceptere de meget store adfærdsforskelle der er mellem mennesker, og ved turde se på denne del af den menneskelig udvikling vil accepten vokse mellem mennesker og ønsket om at lave andre menneskers adfærd om, vil forsvinde.

Også kulturelle forskelligheder vil blive bedre accepteret.  Man vil i højere grad komme til at se på forskelligheder som en positiv gave i stedet for en ubalance der skal ryddes af vejen.


 

EQ - er evnen til at arbejde med sine følelser på en konkret og handlings rettet måde. Det er også vigtigt at lære at se på følelser, ikke som noget der skal overstås men som noget jeg skal leve med i hamoni med mig selv og andre. Dette fordi det er nu en gang det hele livet handler om, nemlig til en hver tid at turde være der hvor man hver især er i livet lige nu. At lære ikke at måle sig med andres udvikling og med hvor andre står i deres liv. At turde aktivt handle, tænke og føle med Hjertet.  Man skal aldrig spørge sin forstand om noget følelsesmæssigt men altid sit hjerte. Hjertets svar er altid det rigtige.


 

SQ – er evnen til at arbejde med det visuelle sind,  gennem tro, bøn , meditation, og visualisering. At arbejde målrettet med tankekraft og den menneskelige bevidsthed er hovedfaktorer. Det er at arbejde med sin egen sjæls indre kerne på en accepterende, støttende og alkærlig måde. Her arbejdes der med lighedsprincippet,  det at alle religioner der er fredselskende og fredsskabende, er på lige fod, og at accepten af universel frihed vil være en evne du tør lade  kommer ind i sindet. Sjælens indre liv og vækst stimuleres ved at turde kigge på egne ubalancer og egne iboende  talenter. Ved at arbejde ihærdigt med tilgivelse vil man meget hurtige komme af med gamle traumer og derved sætte sig nye mål.
 

Tilgivelse af sig selv og andre er et stort udviklings potentiale. Lige bag tilgivelses processen ligger friheden, friheden til at være den store skaber i dit liv. Man kan bruge bønnen og det skabende tankesind til at få skabt nytænkning for sjælens vækst. Hele livet på Jorden drejer sig om sjælens udvikling, så hvorfor ikke være en aktiv deltager i denne sjælevækst i stedet for at lade omverdenen lede eller styre dig. Det drejer sig om DIN sjæl vækst.Alle raske og sunde mennesker bruger IQ-PQ-EQ og SQ, men man kan sige at der ofte er en ubalance i brugen af disse intelligenser, det er her man kan gøre noget for sin egen udvikling, ved at arbejde  mere målrettet med de forskellige former for intelligens og derved opnå balance. Men også  det aspekt at træne evnen til  at sætte fokus på hvornår man bruger den ene form, frem for den anden. Ofte bliver der brugt en for stor del af hjerne kapaciteten på IQ-matematisk logisk intelligens, lidt på EQ–psykologisk Intelligens, lidt igen på EQ-følelsernes intelligens, og næsten ingen ting på SQ- spirituel intelligens.


 

I virkeligheden er det når vi aktiverer SIQ® at der sker nye ting i livet, man udvikler næstekærligheden, kreativitet, styrken, nytækningen, og frem for alt iderigdommen. Man bliver også bevidst om hvornår man bruger det ene og hvor når man bruger det andet. Heri ligger hele den menneskelige udvikling, frem mod højere åndelige og etiske mål for egen livsudfoldelse.


 

Mennesker der er født med en høj SIQ® vil hellere bruge denne evne, hvor de selv er med skabere og hvor sindet ikke frygter nytænkning. Hvis mennesker får lov til at bruge denne evne i langt højere grad vil de udvikle deres fulde potentiale på en mere hensigtsmæssig måde.

 

 

 

Se de tolv principper for den spirituelle intelligens af Donah Zohar

HER

Donah Zohar er fysikker og filosof, hun er  forfatter til bogen
SQ- Spirituel Intelligens

 
SIQ®-Den Spirituelle Intelligens indeholder

 Merete Gundersen
Copyright ©

 

 • Den 6.sans - som fører til
 • Energisansen - som fører til
 • lys sansen - som fører til
 • Energifølsomhed - som fører til
 • Evnen til at modtage guddommelig lysindstrømning- som fører til
 • Evnen til at modtage tanker fra det kollektive ubevidste i vågen tilstand


Den spirituelle intelligens er den menneskelige hjernes evne til at bruge så stor en del af hjernens potentiale som overhovedet muligt. I det moderne samfund og især i undervisningssektoren, ligges der stor vægt på at bruge, træne og opøve den kopistiske tankevirksomhed. Derigennem stækkes den Spirituelle Intelligens, kreativiteten og evnen til nytækning.


Når vi lærer både at bruge og træne hjernen til at lære udenad men også til at åbne for at sindet har en meget stor kapacitet at trække på da vil vi blive større medskabere i vores liv. Den spirituelle dimension giver adgang til større kreativitet og nytækning. Det er derfor vigtigt at vi i fremtiden også lærer at  bruge vores SIQ®.


IQ - EQ - SQ - og
SIQ
®-Den Spirituelle Intelligens 
 
Merete Gundersen
Copyright ©
SIQ® aktiverer alle iboende talenter i menneskesindet.

SIQ® stimuleres og trænes gennem:

 • Hjertets Energi - Arbejde med følelserne
 • Tankekraft - Bevidst styring af tankekraft, Visuelle tanker
 • Meditation - Lys - Beta - Deltabølge frekvens
 • Visualisering - Det indre formskabende univers
 • Bøn - Indre vejledning
 • Kreative sind - Kunstnerisk udfoldelse, Leg, Dans og Musik


Alle talenterne påvirker neuronerne i hjernen. Aktiviteten i hjernens neuron niveau enten forhøjes eller stilles i bero, og det er vekselvirkningen mellem denne aktivitet der er med til at fuldende alle de kendte intelligenser til et hele og derved danne SIQ®.

Når den spirituelle Intelligens er aktiv, eller når den reaktiveres, mærkes det som en elektrisk lysimpuls, der svinger på en bestemt bølgelængde. Denne lysimpuls, der bliver sendt fra sjælen, sjælens elektriske lysimpuls, kommer fra sjælen og videre ned i hjernen. Her aktiverer den bestemte neuroner og lyset danner nu en ny neuronaktivitet som indvirker på hele kroppen.


Det kan føles som en elektrisk impuls af mange watt der bliver sendt igennem kroppen. Det giver en vidunderlig følelse at varme som strømmer ned igennem hele kroppen. Fra et punkt oven over hovedet gennemstrømmer denne varme og dette lys sig videre ind i kroppen og ud i alle cellerne. Dette lysvæld reaktiverer cellerne til at finde sin orden.

Dette bevirker at der bliver fred i sindet, og at alle fysiske balancer genoprettes i nuets øjeblik.
Det åbner for sjælens viden, som er også er alkærlig viden. Det åbner for ny livsudfoldelse på mange planer.

 Hvordan aktivers SIQ®
Den spirituelle Intelligens
 
Merete Gundersen
Copyright ©

  
 

 

SIQ® kan aktiveres gennem følgende handlinger eller hændelser


 • Positiv Tankekraft
 • Meditation
 • Skabende Visualisering
 • Bøn
 • Drømmeverden
 • Følelses håndtering
 •  Leg
 •  Naturoplevelser
 •  Tegne Male
 •  Musik/lyd
 •  Lys påvirkning
 •  Sport
 •  Frihed
 •  Eget sinds udvikling

 

 

 


 


Hvornår er SIQ® aktiv
som en konstruktiv medspiller i dit liv

Merete Gundersen
Copyright © 

 • Når du lærer at lytte til dine drømme og dit ubevidste sind

 • Når du arbejder kreativt

 • Når du arbejder i frihed

 • Når dine visioner kommer til udfoldelse

 • Når dine drømme bliver til klare visioner

 • Når du mediterer jævnligt

 • Når du bruger din visualiseringsevne, skriftligt eller visuelt eller begge dele

 • Når du  aktivt arbejder med at blive et bedre menneske, for dig selv og næsten

 • Når du lærer at tilgive

 • Når du bruger din bøn dagligt

 • Når du håndterer vrede på en god måde

 • Når du lærer at tage ansvar for din egen sundhed

 • Når du lære at lytte til din krops signaler

 • Når du aktivt prøver at bevare et sundt helbred 

 • Når du evner at afbalancere det egoistiske ego 

 • Når du tør modtage og forstå signaler og informationer givet til dig gennem  indre  vejledning eller gennem drømme

 • Når du tør udvikle og forstå ESP evner og dine egne spirituelle oplevelser, som er helt unikt fra menneske til menneske. Ikke to mennesker får helt den samme type oplevelser

 • Når du aktivt lærer at arbejde med tankekraft som er magnetisk bindende. Tankekraft er  en udsending af elektriske impulser og de kan derfor modtages af andre hjerner

 • Når tankesindet ikke indeholder negativitet

 

 

 

Udvikling af SIQ®–Den Spirituelle Intelligens

Merete Gundersen
Copyright ©For at udvikle SIQ® - skal man bruge disse 12 vigtige egenskaber


 • Fokus
 • At turde se ind i sig selv
 • Give slip på al fordømmelse
 • Tilgivelse af sig selv og andre
 • Ønske om at hjælpe og tjene
 • Tålmodighed og tolerance
 • Ærbødighed, ydmyghed
 • Ærlighed, glæde
 • Tillid til selvet, næsten, Kristus og GUD
 • Kærlighed til selvet, næsten, Kristus og GUD
 • Tryghed i troen
 • Meditation - Visualisering og BønTeorien om SIQ®
-Den spirituelle Intelligens 

Merete Gundersen
Copyright ©Hvad får man ud af at bruge teorien om SIQ® 

For at være i stand til at svare på dette, skal vi først gøre os klart, hvem teorien kan bruges til. Teorien om den spirituelle intelligens, er teorien om, at vi alle er spirituelle væsner, og at vi alle har denne evne iboende, som en evolutionær evne, der kan aktiveres på et givent tidspunkt i livet. Et menneske, med en vågen spirituel intelligens,  kan ofte betragtes , som værende psykisk syg. Men dette er en fejlagtig antagelse, og kan skyldes   uvidenhed.


SIQ® er evnen til at bruge udvidet sansning, og den trænes igennem

 • Bevidst tankekraft
 • Meditation
 • Visualisering 
 • Bøn

Psykisk syg eller åndelig udviklet – hvor grænsen går, og hvordan det ene defineres til forskel fra det andet er en opgave, for vort samfund at finde ind til og definere hvis ikke vi alle skal være på medicin. Eller værre endnu, at de fleste af os skal indlægges på en psykiatrisk afdeling. Svaret på, hvordan vi kan undgå denne udvikling er, at den kan undgås via oplysning om, hvad SIQ® og spiritualitet er.

Vi skal også udvikle evnen og modet til at erkende spiritualiteten som en udvidet sansning, som en brugbar vej i livet. Dette synspunkt, må opprioriteres for at undgå, hvad man ellers kunne frygte ville opleves som en massepsykose af menneskeheden.

Jeg har, i mange år arbejdet med den spirituelle dimension. Jeg må igennem mit arbejde erkende, at det har været og er utrolig svært at få ørenlyd og accept af, at der findes en spirituel dimension, som kan forøge livskvaliteten.
Dette anser jeg for en mangel. Og yders uheldig.
Det etablere system lider under den almene opfattelse, at mennesker, der kan sanse mere end andre, er psykisk ustabile eller værre, - psykisk syge.

Og jeg mener helt bogstaveligt, at der er lidelse forbundet med denne opfattelse. Ikke kun for dem, der ”dømmes” psykisk syge uden at være det, også for dem, der ”dømmer”, for de fordømmer herved deres egen mulige spirituelle udvikling og får derved svært at tilegne sig helt nye synspunkter i livet. Man kan sige, at deres liv ofte bliver utroligt konformt.
Svaret, på det i første sætning stillede spørgsmål, er altså, at teorien kan bruges på alle mennesker, og at alle mennesker kan udvikle deres spirituelle intelligens til gavn og glæde.

Det, at have særlige skærpede sanser eller særlig skærpet sansning, er ofte forbundet med udvidet bevidsthed, ja det er en naturlig følge af at udvikle sig i spirituel retning, og kun sjældent udtryk for manglende psykisk balance.

Der er, som allerede sagt, tale om en evne, den normale hjerne har iboende som et potentiale, og dette potentiale kan aktiveres i alle mennesker og vil blive det på et givent tidspunkt i et hvert menneskes udvikling.

Så undervisning og oplysning er svaret på, hvad og hvordan mennesker skal håndtere det, at de måske pludselig - sanser noget, de ikke er vant til, - fornemmer ting, andre ikke fornemmer, - oplever at se et udvidet verdensbillede, - ser guddommelige symboler og væsner, - får smukke syner og visioner.

Derfor et det så vigtigt med oplysning om SIQ®- Den spirituelle Intelligens.
Igennem min undervisning over hele landet, har jeg mødt i tusindvis af mennesker, der har ”set” ”hørt” eller fornemmet noget, sidemanden ikke har set, fornemmet eller hørt. Disse mange mennesker kan umuligt være syge alle sammen. Der er andre forklaringer.

En af dem er, at disse mennesker er åndeligt udviklet, og at deres SIQ® er særdeles veludviklet, og at de fleste af dem derfor på ingen måde har brug for medicin, kun oplysning om og undervisning i


 • Hvorfor oplever jeg dette?
 • Hvad kan jeg bruge det til?
 • Skal det overhovedet bruges til noget?
 • Er jeg syg, når jeg har det sådan?
 • Er jeg noget særligt? 
 • Hvorfor hører jeg stemmer? 
 • Kan jeg selv gøre noget for at komme af med det?


Så hvis man vælger at bruge teorien om SIQ® og underviser og oplyser om den, bliver den største gevinst, at en stor del af menneskeheden ikke mere går rundt og tror, de er anderledes end andre. De holder op med at tro at de er syge, at de er psykisk syge, men i stedet ved de via undervisningen, at de er ganske normale mennesker med en udvidet form for sansning, som de vil kunne drage nytte af på alle livets områder.

Inden for kunst og litteratur har denne dimension være brugt i tusindvis af år. Men også indenfor erhvervslivet, kan man bruge den spirituelle intelligens, fordi, når den er aktiv, og man tør bruge den, bruger man hele sit visuelle sind til at nytænke og nyskabe med.

Ved brug af teorien opnår vi sundere og mere helstøbte mennesker, som lever et liv i overensstemmelse med deres eget indre åndelige verdensbillede, og frem for alt undgår vi, at skulle sygeliggøre en stor del af befolkning med alt det, som det indebærer at være uarbejdsdygtigt og måske på medicin.
 Hvad har vi opnået ved at bruge denne teori
frem for nogen anden teori?

Merete Gundersen
Copyright ©

 

Når mennesker kommer i kontakt med deres spiritualitet, bliver de ofte forbavset og nogle gange lidt bange og frygtsomme. De giver sig i kast med at finde mennesker, der har oplevet det samme, som de selv.  Men det er ofte svært at finde nogen, der har oplevet helt det samme, fordi alle spirituelle og åndelige oplevelser er helt unikke for den enkelte og tilhører alene det menneske, det berører.

Det, der ofte lykkedes, er, at finde mennesker, der har haft lignende oplevelser, og man begynder derfor at søge sammen og danne gruppe med disse andre.

Det kan være sundt og meget udviklende, men det kan også være stagnerende for en, hvis man forbliver i disse grupper i årevis. Når man har fundet ind til sin spirituelle kerne, er det vigtigt, at man igen søger sammen med nye og gamle grupper af mennesker, fordi man skal have implementeret den nye evne i hverdagen, og man skal have den til at passe sammen med det liv, man lever.

Derfor opnår man det, at når teorien er forstået, så har man forstået, at denne nye evne, som er dukket frem, blot er noget, som giver vækst og nye livsmuligheder hvis man tør bruge den optimal. Dette kan gøres  via meditation, visualisering, bøn og tankekraft.

Denne teori er en del af den Åndsvidenskabelige  tradition, som har været kendt i over hundrede år. Men også nyere teorier, som er udgået fra Asger Lorentsens litteratur, har set dagens lys. Dog er flere af dem ikke af så almen en karakter, så de er lige til at implementere i hverdagslivet. Derimod er brugen af og læren om SIQ®- Den Spirituelle Intelligens af mere almen og let tilgængelig karakter.

Livsanskuelser og pædagogik, som er baseret på SIQ® og efterleves afbalanceret, holder mennesker sunde og raske, glade, kærlighedsfulde og fordomsfri. Frem for alt har de, som således  gør brug af deres SIQ® igennem læren og træningen i SIQ® ,lært sig selv at kende på et dybt plan, hvor de nu er i stand til at bruge deres skærpede sansning på en hensigtsmæssig måde.

En svaghed ved teorien er, at hvis ikke den forstås og omsættes med kærlighed i sindet, kan den misbruges. Mennesker kan så desværre begynde at konkurrere om, hvem der kan mest, og hvem der kan få de smukkeste åndelige oplevelser, altså udvikle et meget egoistisk og selvoptaget ego, som kan bringe dem på afveje. De vil derfor ikke opnå det ønskede resultat, nemlig at bliver mere hele mennesker med større livsglæde, overskud og gå på mod. Men brugt uden det egoistiske egos styring, vil  det altid gavne den enkelte.

 
Hvad er mit indtryk af teorien

Mit overordnede indtryk af teorien igennem mit mangeårige arbejde med den, et arbejde som fortrinsvis har været et arbejde med voksne mennesker, er, at teorien giver både klienter og elever indsigt i deres dybeste lag af deres bevidsthed. De lærer sig selv at kende på et meget dybere plan, uden at det er forbundet med nogen bestem religion eller tro. Alle kan have den eller det religiøse afsæt, der ligger for dem, uden at det har indflydelse på, hvordan de finder indre og ydre ro og fred i livet.

Det kan nævnes at alle religioner der  har kærligheden og fredens budskaber som de højeste budskaber er universelle religioner. Ingen religioner står over eller under andre når man udvikler sin spirituelle intelligens.

Teorien giver ikke anledning til dogmatisk tankegang, men giver alene en udvidelse af, hvad det enkelte menneske formår, og hvad det enkelte menneske tør kaste sig ud i. Når man arbejder med den spirituelle dimension, kan man ikke undgå at arbejde med sit ego, og derigennem forfine alle de anskuelser man har, og kærligheden til selvet og til næsten vokser altid.

De overordnede kompetencer, som mennesker erhverver sig igennem brug af SIQ®-Den Spirituelle Intelligens kan være en eller flere af disse

 • Afbalanceret selvtillid
 • Afbalanceret selvindsigt
 • Større individualitet i en afbalanceret form
 • Større åndelig indsigt 
 • Udvidet og skærpet sansning 
 • Udvidet kreativ tænkning på mange planer
 • Meget veludviklet iderigdom
 • Kærlig tænkning i alle medmenneskelige sammenhænge
 • Større hjælpsomhed
 • Udvidet kreativ udfoldelse på mange planer
 • Empati - forståelse af egne følelser
 • Empati - kan aflæse andre mennesker
 • Bruge af den skærpede sansning i kærlighedens tjeneste

 

Hvad betyder teorien for mig og min pædagogik


Teorien og læringen kan med fordel benyttes overalt i udannelsessystemet, hvor der arbejdes med mennesker. Man kunne forestille sig, at den spirituelle dimension og læren om denne ville vinde indpas i pædagoguddannelserne, indenfor det psykiatriske system, indenfor psykologien og inden for psykoterapeut uddannelserne. Sygeplejeuddannelsen og lægeuddannelsen er også oplagte steder, hvor læren om SIQ® ville kunne berige og udvide synet på menneskesindet, og hvor det ville være gavnligt at den implementeres.
Men især, hvis forskere over hele landet ville tage de mange emner op, som relaterer til den spirituelle dimension, kunne vi nå meget længere. Forskning er en stor mangelvare indenfor feltet.

Der forskes dog flere steder i landet, blandt andet på Ålborg Universitet, hos VIFAB- Forsknings og videnscenter for alternativ behandling, og på syddansk universitet, og tillige på RUC.

Indenfor hele det børnepædagogiske område, ville disse indsigter virkelig være en stor gevinst. Det ville  være klogt at starte helt nede ved vore børn, som meget ofte har en meget stor udvidet form for sansning, og på grund af det faktum, at de ofte lever i mange andre verdener, end den, vi voksne lige ser og hører. Hvis deres pædagoger havde større indsigt i SIQ®, ville de kunne støtte mange af de børn på en mere hensigtsmæssig måde.

Teorien er udviklet  blandt andet ud fra mine egne indsigter og igennem mit arbejde som psykospirituel vejleder, underviser og coach igennem de sidste 12 år. Pædagogisk set kan man sige, at denne linie er en linie, der skal opfattes som et supplement til allerede eksisterende pædagogiske retninger og som et tillæg til allerede eksisterende indsigter om psykologi. Man kan ikke sige, at SIQ® er en retning, der er mere tale om et ekstra tillæg til allerede eksisterende teorier.

SIQ® er kærlighedens og det åndelige rum i menneskesindet, - et rum og en erkendelse, som kan opleves og udvide allerede eksisterende kompetencer i menneskets liv på Jorden, så lad os alle åben for denne dimension og bruge den i hver vort arbejde.
 


Hvorpå bygger teorien om SIQ®
 

Af Merete Gundersen
Copyright ©


Teorien bygger på mit arbejde som SIQ®-Terapeut. Erfaringerne er hentet fra mit mangeårige terapeutiske arbejde med klienter i Livskilden, Institut for Holisme og Forskning, som jeg har vært stifter og daglig leder af igennem en 10 åring periode.  Ligeledes danner mit undervisningsarbejde både i Livskilden men også rundt omkring i Danmark baggrund for indsigterne i Den spirituelle Intelligens.

Mange erfaringer er hentet fra mit eget studie af mennesker der har spirituelle oplevelser. I mit arbejde som brevkasseredaktør som strakte sig over en 5 åring periode fra årene 2000- 2006, har jeg hentet meget store indsigter i det psykospirituelle sind.


Erfaringer og indsigter om teorien hviler på følgende

 • Iagttagelser af cases
 • SIQ® - Tests fra webside og fra kurser
 • Igennem studier af elever og klienter
 • Igennem egne spirituelle og åndelige oplevelser
 • Igennem fakta fra videnskabelige undersøgelser
 • Spørgeskema undersøgelser


Læren om det psykospirituelle sind er det bærende element i SIQ®. Og denne lære og viden vil det gavne menneskeheden at åbne sig imod, da flere og flere mennesker bliver mere og mere sansende.
Læren om det psykospirituelle sind anser jeg for at være fremtidens psykolog, og det vil blive noget man på psykologi studiet slet ikke kan komme uden om.
Hvis ikke denne dimension er med når man skal bedømme et menneskets fulde potentiale så ser man kun det halve menneske.


SIQ® teorien indeholder elementerne

 • Den Spirituelle Intelligens
 • Meditation
 • Visualisering
 • Bøn
 • Tankekraft
 • Hjerneaktivitet ved SIQ®


Fremtiden vil forhåbentlig vise at det vil gavne at lære om den spirituelle intelligens. Ønsket er også at der optages nye forskningens enheder der beskæftiger sig med begreber som:


 • Psykospirituel psykologi
 • Psykospirituel biologi
 • Psykospirituel neurologi
 • Psykospirituel Teologi


Det psykospirituelle aspekt i menneskesindet er det potentiale som gavner  og fremmer stilhed, kærlighed, fred, kreativitet, flow, og nytækning.

Spirituel Psykologi
Spirituel psykologi er den menneskelige evne til også at bruge den spirituelle intelligens. Den traditionelle psykologi arbejder med sindet og anviser en række teknikker hvorigennem man kan løse de almenmenneskelige problemer der opstår igennem alle vores livsfaser.
 
Den spirituelle psykologi anviser et udvidet livssyn som bygger på brugen af den spirituelle intelligens som en ekstra dimension i tilværelsen.
 
Spirituel Psykologi er læren om sind og ånds aspektet i mennesket og den kan anvise veje og en ny forståelsesramme hvorigennem vi mennesker kan lære at bruge sjæl og ånds aspektet optimalt. Vi kan træne og derigennem opøve og ikke mindst lære at omsætte den i vores dagligdag således begge dele tjener os til fuld livsudfoldelse på mange planer.
 
Etymologisk stammer ordet psykologi fra græsk ψυχή psyche ("sjæl") og -λογία -ologi ("læren om"), psykologi betyder således bogstaveligt læren om sjælen eller læren om sjælelivet. Og hvis vi tager dette alvorligt hvilket den spirituelle psykologi gør ja så skal der nogle begreber og reference rammer til som beskriver den spirituelle psykologi, også betegnet den psykospirtuelle. Altså en reference ramme som beskriver vores sjæl og åndsliv som værende særdeles aktive og bærende for hele vores livsforløb. I nogle faser mere aktivt end i andre.
 
Igennem kendskabet til sjæls og ånds aspektet lærer vi os selv at kende på et dybere plan og vi integrerer derved begreber som åndelige hjælpere som en naturlig del af vores indre liv, og vi lader det afspejle sig i vores ydre liv, som en naturlig del af livet.

Spirituel psykologi indeholder de tre aspekter af mennesket, krop sind og ånd som omsættes i os via hjerte hjerne og højere bevidsthed.Når vi arbejder aktivt med hjertets ener

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin